Thursday, March 4, 2010

SAS: I know who to do it in STATA, but how do I do it in SAS?

http://faculty.fuqua.duke.edu/home/blanc004/data_programming/sas_to_stata/sas_to_stata.html